Javni konkurs za imenovanje direktora Pedagoškog muzeja

by | Mar 27, 2024 | Obaveštenje | 0 comments

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/0 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr, 6/2020, 47/2021, 78/2021 i 76/2023), člana 34. Statuta Pedagoškog muzeja broj 03/1- 545 od 13.08.2022.godine i Odluke Upravnog odbora Pedagoškog muzeja br. 115 od 04.03.2024.godine, Upravni odbor Pedagoškog muzeja oglašava

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE DIREKTORA PEDAGOŠKOG MUZEJA

Podaci o ustanovi

Poslovno ime: Pedagoški muzej

Sedište ustanove: Beograd, Uzun Mirkova 14

Matični broj: 07023685

PIB: 102053929

Pretežna delatnost: 91.02 – delatnost muzeja, galerija i zbirki

Radno mesto: direktor Pedagoškog muzeja

Imenovanje direktora na period od četiri godine

Uslovi za izbor kandidata za direktora:

–          da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja umetnosti na :osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

–          da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi i u struci, od čega najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja pravnim subjektima ili organizacionim jedinicama pravnih subjekata ili projektima u oblasti kulture;

–          da ima znanje stranog jezika;

–          da ima znanje rada na računaru;

–          da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

–          da ima državljanstvo Republike Srbije.

Prilikom izbora kandidata za direktora Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti:

–          poznavanje poslovanja pravnih subjekata iz delatnosti kojom se Pedagoški muzej bavi i rukovođenja njihovim resursima;

–          iskustvo u upravljanju sredstvima, ljudskim i ostalim resursima;

–          iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekata koji su vezani za izložbene, edukativne i društveno angažovane projekte, kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata;

–          rezultate u radu na animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima) i proširenju turističke ponude kulturnim i umetničkim programima i proizvodima;

–          poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim aktivnostima institucija kulture;

–          sposobnost komunikacije sa javnošću.

Pored  dopunskih znanja i sposobnosti, iz prethodnog stava, Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti ustanove i dr.

Kandidat koji je zainteresovan za učešće na konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od Pedagoškog muzeja opštu dokumentaciju radi učešća na javnom konkursu. Opšta dokumentacija obuhvata:

–          Redovan godišnji finansijski izveštaj Pedagoškog muzeja za 2023. godinu,

–          Program rada i finansijski plan privremenog finansiranja Pedagoškog muzeja u periodu januar – mart 2024. godine,

–          Statut Pedagoškog muzeja,

–          Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju,

–          model ugovora o radu sa direktorom,

–          podatak o visini plate direktora Pedagoškog muzeja.

Opšta dokumentacija radi učešća na konkursu može se preuzeti lično u Pedagoškom muzeju,Uzun Mirkova 14, Beograd, za vreme trajanja konkursa, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 časova.

Prijava na javni konkurs za imenovanje  direktora treba da sadrži:

1)   predlog Programa rada i razvoja Pedagoškog muzeja za period od četiri  godine;

2)   diplomu o stečenom visokom obrazovanju;

3)   isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u kulturi i u struci (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva u kulturi i  sa visokim obrazovanjem);

4)   isprave kojima  se dokazuje radno iskustvu na poslovima rukovođenja pravnim subjektima ili organizacionim jedinicama pravnih subjekata ili projektima  u oblasti kulture (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja pravnim subjektima ili organizacionim jedinicama pravnih subjekata ili projektima u oblasti kulture);

5)   isprave kojima se dokazuje znanje stranog jezika;

6)   isprave kojima se dokazuje znanje rada na računaru;

7)   isprava kojima se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije     osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj  dužnosti;

8)   uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

9) izvod iz matične knjige rođenih;

10) biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente kojima se dokazuju dopunska znanja i sposobnosti koja su navedena u tekstu ovog javnog konkursa, sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;

13)izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Pedagoškog muzeja.

Postupak za imenovanje kandidata za direktora

Upravni odbor Pedagoškog muzeja postupa sa prijavama kandidata na javni konkurs prema pravilima  kojima se uređuje upravni postupak.

Upravni odbor Pedagoškog muzeja obaviće razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostaviće osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata.

Lista kandidata sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.

Osnivač imenuje direktora Pedagoškog muzeja sa Liste kandidata.

Rešenje o imenovanju direktora objavljuje se u „Službenom listu grada Beograda“.

Javni konkurs za imenovanje direktora nije uspeo:

– ukoliko Upravni odbor utvrdi da nema kandidata koji ispunjava uslove da uđe u izborni postupak o čemu je dužan da obavesti osnivača;

– ukoliko osnivač ne imenuje direktora Pedagoškog muzeja sa Liste kandidata.

Dostavljanje prijava

Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu: Pedagoški muzej, Uzun Mirkova 14, Beograd,  sa naznakom „Za javni konkurs za imenovanje direktora Pedagoškog muzeja”. Prijave se predaju putem pošte ili lično u periodu od 09:00 do 13:00 časova, svakog radnog dana tokom trajnja konkursa  u Pedagoškom muzeju, Uzun Mirkova 14, Beograd.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 10 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Politika“, na sajtu  Nacionalne službe za zapošljavanje i na oglasnoj tabli Pedagoškog muzeja.

Obaveštenja o konkursu zainteresovani kandidati mogu dobiti putem broja telefona Pedagoškog muzeja : +381 11 2627 538 , svakog radnog dana od 09:00 do 13:00  časova, osoba za kontakt Silvija Nedin ili putem elektronske pošte: office@pedagoskimuzej.org.rs.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *